hakda
ýüz keşbi

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. 2007-nji ýylda döredilip, dünýäniň kiçi haryt paýtagty Hytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär.Dyrnak önümlerini ökde öndüriji Gel polýak, uv dyrnak çyralary, elektron dyrnak burawlary, ýokary temperatura sterilizator we uv sterilizator şkaflary, Gözellik enjamlary, manikýur gurallary we ş.m..Indi bizde “Faceshowes and EG” üç markasy bar .Bu CE, ROHS, BV, MSDS, SGS-den geçdi.

habarlar we maglumatlar

26-njy sentýabrda ýolbaşçymyz hytaýlylaryň täze nesliniň medeni aýratynlygy baradaky simpoziuma gatnaşdy

26-njy sentýabr agşam, Sekizinji býuronyň partiýa bölüminiň Youthaşlar teoriýasyny öwreniş topary “Hytaýyň täze nesliniň medeni aýratynlygy” simpoziumy geçirdi we Pekine gelen hytaý täze nesliniň dört wekili bilen pikir alyşdy. gatnaşmak ...

Jikme-jiklikleri görüň

Iýun we iýul aýlarynda kompaniýanyň orta ýyllyk mahabat işleriniň tamamlanmagy

Kompaniýa her ýyl müşderilere gaýtaryp berýär.Biz we müşderiler diňe bir hyzmatdaş däl, eýsem dostlar.Daşary söwda kärhanasy hökmünde, dostlarymyzyň zerurlyklaryna we pikirlerine hemişe üns bermelidiris we ösüş ýolunda has öňe gitmek üçin öz wagtynda jogap bermelidiris....

Jikme-jiklikleri görüň

27-nji iýulda müşderiler zawodyň gözlegine gelýär

Germaniýanyň Şanhaý şäherindäki nemes müşderileriniň ofisiniň işgärleri 27-nji iýulda önümleri barlamak üçin zawoda gitdiler. Önümlere dyrnak çyralary, dyrnak ýuwujy we ş.m. girýär. Barlag diňe bir müşderiler tarapyndan barlanylman, eýsem uly tassyklama. Müşderiler.Köp üpjünçileriň arasynda ...

Jikme-jiklikleri görüň

21-nji iýulda, Yiwu şäher häkimligi kärhanalara baryp gördi

21-nji iýulda, Yiwu şäher häkimligi kompaniýanyň ösüşine ýol görkezmek üçin kompaniýa baryp gördi.Şäher häkimliginiň ýolbaşçylary, kompaniýanyň başlygy we bölüm müdirleri epidemiýa gurşawynda serhetaşa elektron söwdanyň ösüş tendensiýasyny ara alyp maslahatlaşdylar ...

Jikme-jiklikleri görüň

9-njy iýul, şenbe güni öýlänsoň, kärhana işgärler üçin agşamlyk we topar binasyny gurady

9-njy iýulda, kärhana kollegiýalaryň arasyndaky aralygy gysgaltmagy we kompaniýanyň atmosferasyny işjeňleşdirmegi maksat edinip, ähli emlägi topar gurmak işine gatnaşdy.Ilki bilen başlyk hemmesini skript öldürmek oýnuna gatnaşdy.Oýun wagtynda, her kim öňe sürýän gündelik işlerden has köp habarlaşýar ...

Jikme-jiklikleri görüň